Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Trần Văn Thu

Ông Trần Văn Thu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.241 CP (tỷ lệ 1,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/03/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/04/2021


Bài viết cùng chủ đề