Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Phạm Cao Tuyên

Ông Phạm Cao Tuyên - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.851 CP (tỷ lệ 1,14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/03/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/04/2021


Bài viết cùng chủ đề