Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Vũ

Ông Nguyễn Văn Vũ - Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.703 CP (tỷ lệ 1,32%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/04/2021


Bài viết cùng chủ đề