Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Vũ

Ông Nguyễn Văn Vũ - Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.332 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/09/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/10/2020


Bài viết cùng chủ đề