Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Linh

Ông Nguyễn Thanh Linh - Thành viên BKS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 18.054 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/07/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/08/2020


Bài viết cùng chủ đề