Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn

Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 28.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/07/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/08/2020


Bài viết cùng chủ đề