Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn

Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.000 CP (tỷ lệ 1,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/10/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/11/2018


Bài viết cùng chủ đề