Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Lê Tề

Ông Lê Tề - Thành viên BKS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 9.854 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/07/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/08/2020


Bài viết cùng chủ đề