Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Hoàng Trung Dũng

Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,05%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 29.594 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/09/2020

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/10/2020


Bài viết cùng chủ đề