Thông báo giao dịch của người nội bộ - Bà Lê Thị Lan

Bà Lê Thị Lan
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300.500 CP (tỷ lệ 12,45%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 127.597 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/04/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/05/2020


Bài viết cùng chủ đề