Thông báo giao dịch của người nội bộ - Bà Dương Huyền Hương

Bà Dương Huyền Hương - Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 76.032 CP (tỷ lệ 3,48%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 76.032 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/02/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/03/2020


Bài viết cùng chủ đề