Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Đình Huỳnh     - Chủ tịch

- Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn - Uỷ viên

- Ông Trần Văn Thu                - Uỷ viên

- Ông Phạm Cao Tuyên          - Uỷ viên

- Ông Hoàng Trung Dũng       - Uỷ viên


Bài viết cùng chủ đề