Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Nguyễn Thái Phúc

Ông Nguyễn Thái Phúc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 172.301 CP (tỷ lệ 7,89%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 92.694 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 79.607 CP (tỷ lệ 3,65%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 15/01/2020


Bài viết cùng chủ đề