Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Nguyễn Thái Phúc

Nguyễn Thái Phúc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 372.301 CP (tỷ lệ 17,06%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 172.301 CP (tỷ lệ 7,89%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/01/2020


Bài viết cùng chủ đề