Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Nguyễn Thái Phúc

Ông Nguyễn Thái Phúc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 372.401 CP (tỷ lệ 15,44%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 372.301 CP (tỷ lệ 15,43%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 04/12/2019


Bài viết cùng chủ đề