Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Nguyễn Thái Phúc

Ông Nguyễn Thái Phúc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 370.529 CP (tỷ lệ 15,36%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 370.429 CP (tỷ lệ 15,35%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 04/10/2019


Bài viết cùng chủ đề