Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Nguyễn Thái Phúc

Ông Nguyễn Thái Phúc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 118 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 600.411 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 600.529 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24,89%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 10/07/2019


Bài viết cùng chủ đề