Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Lê Thị Lan

Bà Lê Thị Lan
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300.500 CP (tỷ lệ 13,77%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 127.597 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 127.597 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 172.903 CP (tỷ lệ 7,92%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/04/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/04/2020


Bài viết cùng chủ đề