Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Lê Thị Lan

Bà Lê Thị Lan
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Đình Huấn
- Chức vụ: Khác
- Mối quan hệ:Chồng
- Số lượng: 64.361
- Tỷ lệ nắm giữ:2,67%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 500 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.500 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12,46%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 64.361
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2,67
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 364.861
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 15,12
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 10/07/2019


Bài viết cùng chủ đề