Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Trần Văn Thu

Ông Trần Văn Thu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.241 CP (tỷ lệ 1,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.333 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.574 CP (tỷ lệ 1,22%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/03/2021.


Bài viết cùng chủ đề