Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Trần Văn Thu

Ông Trần Văn Thu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 22.241 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 22.241 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.241 CP (tỷ lệ 1,06%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/08/2020.


Bài viết cùng chủ đề