Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Trần Văn Thu

Ông Trần Văn Thu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.241 CP (tỷ lệ 0,96%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 22.241 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 22.241 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/11/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/11/2018


Bài viết cùng chủ đề