Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Phạm Cao Tuyên

Ông Phạm Cao Tuyên - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.851 CP (tỷ lệ 1,14%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.500 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.333 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 28.184 CP (tỷ lệ 1,29%)
Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời hạn đăng ký giao dịch nhưng không có CP đăng ký bán
Ngày bắt đầu giao dịch: 31/03/2021
Ngày kết thúc giao dịch: 31/03/2021.


Bài viết cùng chủ đề