Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Phạm Cao Tuyên

Ông Phạm Cao Tuyên - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,05%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 24.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 23.851 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.851 CP (tỷ lệ 1,03%)
Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời hạn đăng ký giao dịch nhưng không có CP đăng ký bán
Ngày bắt đầu giao dịch: 31/12/2020
Ngày kết thúc giao dịch: 31/12/2020.


Bài viết cùng chủ đề