Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Vũ

Ông Nguyễn Văn Vũ - Kế toán trưởng
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.500 CP (tỷ lệ 0,16%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 22.914 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.500 CP (tỷ lệ 0,16%)
Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời hạn đăng ký giao dịch nhưng không có cổ đông đăng ký bán


Bài viết cùng chủ đề