Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Vũ

Ông Nguyễn Văn Vũ - Kế toán trưởng
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.703 CP (tỷ lệ 1,32%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 25.203 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.500 CP (tỷ lệ 0,16%)
Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời hạn đăng ký giao dịch nhưng không có cổ đông đăng ký mua
Ngày bắt đầu giao dịch: 31/03/2021
Ngày kết thúc giao dịch: 31/03/2021.


Bài viết cùng chủ đề