Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Vũ

Ông Nguyễn Văn Vũ - Kế toán trưởng
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0,02%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.332 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.832 CP (tỷ lệ 0,06%)
Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời hạn đăng ký giao dịch nhưng không có cổ đông đăng ký bán
Ngày bắt đầu giao dịch: 31/12/2020
Ngày kết thúc giao dịch: 31/12/2020.


Bài viết cùng chủ đề