Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Vũ

Ông Nguyễn Văn Vũ - Trưởng phòng Tài chính kế toán
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.832 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.332 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.332 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/10/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/10/2018


Bài viết cùng chủ đề