Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Linh

Ông Nguyễn Thanh Linh - Thành viên BKS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 18.054 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 18.054 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.054 CP (tỷ lệ 0,83%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/07/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/07/2020


Bài viết cùng chủ đề