Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn

Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 28.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 28.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.000 CP (tỷ lệ 1,33%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/07/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/07/2020


Bài viết cùng chủ đề