Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Lê Tề

Ông Lê Tề - Thành viên BKS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 9.854 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 9.854 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.354 CP (tỷ lệ 0,47%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/07/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/07/2020


Bài viết cùng chủ đề