Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Hoàng Trung Dũng

Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.594 CP (tỷ lệ 1,40%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.667 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.261 CP (tỷ lệ 1,48%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/03/2021


Bài viết cùng chủ đề