Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Bà Dương Huyền Hương

Bà Dương Huyền Hương - Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 76.032 CP (tỷ lệ 3,48%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 76.032 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 72.988 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.044 CP (tỷ lệ 0,14%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời hạn đăng ký bán nhưng không có người mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/02/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/02/2020


Bài viết cùng chủ đề