Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Bà Dương Huyền Hương

Bà Dương Huyền Hương - Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 4,58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.968 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 23.968 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 76.032 CP (tỷ lệ 3,48%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/02/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/02/2020


Bài viết cùng chủ đề