Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Bà Dương Huyền Hương

Bà Dương Huyền Hương - Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 4,58%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/01/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/02/2020


Bài viết cùng chủ đề