DCI: Ông Phạm Cao Tuyên - Tổng Giám đốc đăng ký mua 23.851 CP

Phạm Cao Tuyên - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 23.851 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Cao Tuyên

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: DCI

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,05%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 23.851 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/09/2020

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/09/2020.

 


Bài viết cùng chủ đề