DCI: Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 29.594 CP

Hoàng Trung Dũng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 29.594 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trung Dũng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: DCI

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,05%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 29.594 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/09/2020

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/10/2020.

 


Bài viết cùng chủ đề