Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ

Ông Hoàng Trung Dũng             Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,05%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 29.594 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 29.594 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.594 CP (tỷ lệ 1,4%)
Ngày bắt đầu giao dịch: 11/09/2020
Ngày kết thúc giao dịch: 11/09/2020


Bài viết cùng chủ đề