Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Trương Như Tạo

Ông Trương Như Tạo - Thành viên BKS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.765 CP (tỷ lệ 0,32%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.265 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.265 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/10/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/10/2018


Bài viết cùng chủ đề