Báo cáo giao dịch của người nội bộ - Ông Hoàng Trung Dũng

Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.594 CP (tỷ lệ 1,27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 29.594 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 29.594 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/10/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/10/2018


Bài viết cùng chủ đề