THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

Số: 03 / TB – HĐQT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

bất thường năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

            Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian:   Bắt đầu làm thủ tục lúc 8 giờ ngày 11/11/2017; Đại hội tiến hành lúc 9 giờ

2. Địa điểm:    Hội trường Xí nghiệp Phân bón & Phân bón và Hoá chất Kim Liên

                        73 Nguyễn Văn Cừ, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ phần ngày 16/10/2017 và những người được cổ đông ủy quyền.

4. Nội dung:

·  Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2017;

·  Thông qua Phương án tái cơ cấu quỹ Đầu tư phát triển,

5. Quý Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

1.    Thư mời họp

2.    Giấy chứng minh nhân dân

3.    Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

4.    Giấy đăng ký/ủy quyền hợp lệ (theo mẫu (nếu là người được ủy quyền))

6. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức đại hội diễn ra thuận lợi và thành công, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu) với Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trước 15 giờ ngày 20/04/2017

            Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Vũ - Thư ký Công ty theo điện thoại số: 0236.3662933; DĐ: 0905155477

            Trân trọng

                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                                                    (Đã ký)                                      (Đã ký)

      - Các cổ đông                                                 

      - Lưu HĐQT, VP

(Tài liệu đính kèm)
Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1287716