THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

                            

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

Số: 01 / TB-HĐQT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

            Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian:   Bắt đầu làm thủ tục lúc 8h00 ngày 22/04/2017; Đại hội tiến hành lúc 9h00

2. Địa điểm:   Hội trường Xí nghiệp Phân bón & Hoá chất Hoà Khánh

                       Đường số 7, KCN Hoà Khánh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ phần ngày 31/03/2017 và những người được cổ đông ủy quyền.

4. Nội dung:

·  Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2016;

·  Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

·  Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;

·  Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và Tỉ lệ chi cổ tức năm 2016;

·  . Kế hoạch Sản xuất kinh doanh của năm 2017;

·  Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017,

5. Quý Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

1.    Thư mời họp

2.    Giấy chứng minh nhân dân

3.    Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

4.    Giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu (nếu là người được ủy quyền))

6. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức đại hội diễn ra thuận lợi và thành công, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu) với Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trước 15 giờ ngày 20/04/2017

            Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Vũ - Thư ký Công ty theo điện thoại số: 0236.3662933; DĐ: 0905.155.477

            Trân trọng

                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                                                                                          (Đã

      - Các cổ đông                                                 

      - Lưu HĐQT, VP

(Tài liệu đính kèm)
Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1287724